Search


 
Issue Title
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of the elderlies’s attitudes towards young people

Yaşlı bireylerin gençlere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Seda Kıpçak, Özden Dedeli
 
Vol 10, No 2 (2013) Developing an attitude scale towards profession of physical education teaching in secondary schools (SASPPET)

Ortaöğretimde beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Yanık, Hatice Çamlıyer
 
Vol 12, No 1 (2015) Reading attitude scale: The reliability and validity study

Okuma tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Orhan Çakıroğlu, Mehmet Palancı
 
Vol 13, No 2 (2016) Correlation between depression and eating attitudes and behaviors among those who performed regular physical activities

Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde depresyon ve yeme tutum ve davranışları ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
İrfan Yıldırım, Özkan Işık, Gözde Ersöz, Melek Büyükkök, Güler Zengin, Özge Özel
 
Vol 10, No 1 (2013) Music Education Department students attitudes towards “Turkish Music History” course

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “Türk Müzik Tarihi” dersinin işlenişine yönelik görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Burçin Uçaner, Nezihe Şentürk
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigation of music teachers’ attitudes toward teaching profession according to their profile properties

Müzik öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının profil özelliklerine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Zeynel Şentürk, Onur Zahal, Cemal Yurga, Engin Gürpınar, Fırat Altun
 
Vol 10, No 2 (2013) Investigation of relationship between pedagogical formation program students’ personality traits and attitudes towards teaching profession

Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Uslu
 
Vol 13, No 2 (2016) The attitudes of women towards family planning and related factors in the postpartum period

Doğum sonu dönemdeki kadınların aile planlaması konusundaki tutumları ve ilişkili faktörler

Abstract  PDF (Turkish)
Nergiz Eryılmaz, Emel Ege
 
Vol 14, No 3 (2017) An analysis of general high school teachers’ attitudes towards teaching profession

Genel liselerde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hülya Pehlivan
 
Vol 13, No 1 (2016) Effect of attitudes of information technologies (IT) preservice teachers and computer programming (CP) students toward programming on their perception regarding their self-sufficiency for programming

Bilişim teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının ve bilgisayar programcılığı (BP) öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarının programlama öz yeterlik algılarına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Yağcı
 
Vol 13, No 3 (2016) The examination of the secondary school student’s attitudes toward physical education lesson and their academic motivation according to some variables (Burdur province sample)

Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Burdur il merkezi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Vedat Uluışık, Malik Beyleroğlu, Gürhan Suna, Seda Yalçın
 
Vol 13, No 1 (2016) The effects of science-technology-engineering-math (STEM) integration on 5th grade students’ perceptions and attitudes towards these areas

Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Gülhan, Fatma Şahin
 
Vol 12, No 1 (2015) The analysis of attitudes of pre-service teachers who will provide environmental education in elementary and secondary scholls towards solid wastes and recycling in terms of various variables

İlkokul ve ortaokullarda çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarının katı atıklar ve geri dönüşüme yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Mustafa Kışoğlu, Tahsin Yıldırım
 
Vol 12, No 1 (2015) Investigation of primary school students’ attitudes toward tablet computers according to different variables

Ortaokul öğrencilerinin tablet bilgisayarlara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
 
Vol 12, No 1 (2015) Investigating the attitudes of adults aged 18-30 with disabled siblings to marriage

Engelli kardeşi olan 18-30 yaş arasındaki bireylerin evliliğe yönelik tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Alev Girli, Hüseyin Mutlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel tutumları ve etkileyen faktörler

Abstract  PDF (Turkish)
Rabiye Erenoğlu, Evrim Bayraktar
 
Vol 14, No 2 (2017) Development of the attitude towards refugee students scale

Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Bahadır Kılcan, Osman Çepni, Ali Çağatay Kılınç
 
Vol 13, No 1 (2016) The attitudes and behaviours of undergraduate tourism students towards the environmentally friendly products

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin çevre dostu ürünlere ilişkin tutum ve davranışları

Abstract  PDF (Turkish)
Semahat Banu Yıldız, Sultan Nazmiye Kılıç
 
Vol 13, No 1 (2016) Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities (zebseytö): Validity and reliability study

Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ekrem Levent İlhan, Oğuz Kaan Esentürk, Erkan Yarımkaya
 
Vol 13, No 3 (2016) The ecocentric and anthropocentric attitudes of preschool children related to different environments

Okul öncesi dönem çocukların farklı çevre konularına yönelik ekosantrik ve antroposentrik tutumları

Abstract  PDF (Turkish)
Rabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz Genç
 
Vol 13, No 1 (2016) The attitudes and opinions of social studies teacher candidates on the usage of technology in education

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Ünal Şimşek, Tahsin Yıldırım
 
Vol 14, No 4 (2017) An investigation of attitudes of 10-12 year-old students enrolled in public and private schools towards physical education course

Devlet okulu ve özel okulda okuyan 10-12 yaş grubu öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
İsmail Özsarı
 
Vol 13, No 3 (2016) The effect of pedagogical formation certificate program on prospective teachers’ professional self-efficacy and attitudes: A mixed-method study

Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi: Bir karma yöntem araştırması

Abstract  PDF (Turkish)
Sedat Kanadlı, Fazilet Karakuş
 
Vol 14, No 4 (2017) A study on attitudes towards free time activities: Edirne city center example

Serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumların incelenmesi: Edirne il merkezi örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Neşe Aydemir, İlhan Toksöz, Adil Oğuzhan
 
Vol 13, No 3 (2016) A case analysis of the expectations and attitudes of teachers to participation in-service training

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmaya yönelik tutum ve beklentilerine ilişkin durum değerlendirmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ümit Çelen, İlker Kösterelioğlu, Meltem Akın Kösterelioğlu
 
Vol 13, No 1 (2016) The effect of concept mapping on students’ academic achievement and attitude in science education

Fen eğitiminde kavram haritaları kullanımının akademik başarı ve tutuma etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Arif Çömek, Orhan Akınoğlu, Ersin Elmacı, Tuğba Gündoğdu
 
Vol 14, No 4 (2017) Examination of attitudes of nursing department senior students towards caring nurse-patient interaction

Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Dilek Yılmaz, Hava Gökdere Çinar
 
Vol 13, No 2 (2016) The effect of problem based learning on 5th grades students’ energy literacy

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 5. Sınıf öğrencilerinin enerji okuryazarlıkları üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Aysun Göcük, Fatma Şahin
 
Vol 14, No 4 (2017) Examination of teacher candidates' attitudes towards sportive activities of mentally disabled ındividuals (Muğla Sıtkı Koçman Üniversity example)

Öğretmen adaylarının zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Kırımoğlu, Mehmet Dallı, Atike Yılmaz, Muhammet Say
 
Vol 14, No 3 (2017) Effects of parental styles on the development of the preschoolers’ self-confidence

Anne-baba tutumlarının okulöncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Günalp, Abdülkadir Kabadayı
 
Vol 13, No 2 (2016) An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables

Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Serkan Zengin, Mesut Hekim, Hakan Hekim
 
1 - 31 of 31 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"