Effect of tennis education on problem solving skills in university students

Tenis eğitiminin üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerine etkisi

Serife Vatansever, Güçlü Özen

Abstract


This study has been carried out with the aim of analyzing and comparing problem solving skills of the students taking or not taking tennis education.   Total 80 university students, 40 of whom taking tennis education and 40 of whom not taking these education have participated on the basis of volunteering. This research was conducted in an experimental model. In this study, Problem Solving Inventory adapted into Turkish language by Şahin, Şahin and Heppner (1993) and developed by Heppner and Peterson (1982) has been used. While the trail group participated in a tennis training program of 3 days a week, 2 hours a day and a total of 3 months, the control group continued their normal life without participating in any regular work.

Statistical findings have been obtained by means of SPSS 20.0 packaged software.  The Independent-t test was applied to examine the difference between the experimental and control groups and the effect of the gender independent variable. And for calculating the difference of pre-test and posttest, Test of Paired Sample was applied  According to the parameter of problem solving skill, there was a significant difference between value of the pre-test and value of the post-test on experimental group (<0,05), pbut There was no significant difference between pre-test and post-test values depending on gender variable (>0,05). As a result, it is thought that exercises have a positive change on problem solving skills on the students who taking tennis education.

 

Özet

Bu çalışma tenis eğitimi alan ve almayan öğrencilerin, problem çözme becerilerini inceleme ve karşılaştırma amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya tenis eğitimi alan 40 öğrenci ile bu eğitimi almayan 40 öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.  Araştırma deneme modelinde tasarlanmıştır. Çalışmada, Hepner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Deneme grubu haftada 3 gün, günde 2 saat ve toplamda 3 aylık bir tenis eğitimi programına katılırken kontrol grubu herhangi bir düzenli çalışmaya katılmadan normal yaşamlarına devam etmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 20.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Deneme ve kontrol grupları arasındaki fark ve cinsiyet bağımsız değişkeninin etkisinin incelenmesi için Bağımsız-t testi yapılmıştır. Ön test-son test arasındaki farklılığın tespiti için ise, Bağımlı-t testi yapılmıştır.  Araştırmada, problem çözme becerisi değişkenine göre, deney grubu ön test-son test değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmuş (p<0,05), cinsiyet değişkenine bağlı olarak ön test-son test değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır p>0,05). Sonuç olarak, tenis eğitimi alan öğrencilerde problem çözme becerileri egzersize bağlı olumlu yönde değişiklik gösterdiği düşünülmektedir.


Keywords


Tennis Education; Physical Exercise; Problem Solving Skills; Sport; University Student; Tenis Eğitimi; Fiziksel Egzersiz; Problem Çözme Becerisi; Spor; Üniversite Öğrencisi

Full Text:

PDF (Turkish)

References


Acar, K. (2013) Futbol eğitimi alana çocuklarda problem çözme becerileri ve fonksiyonel olmayan tutumların incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.

Aytaç, Ü. (2003). Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Web-Ofset Tesisleri, s.3-11, Eskişehir

Başer, E. (1998)Uygulamalı Spor Psikolojisi; Bağırgan Yayınevi, Ankara.

Bingham, A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Çev.A.Ferhan Oğuzkan. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

Çam, S.(1997). Öğretmenlik formasyon eğitimi Programının öğretmen adaylarının problem çözme becerisi algılarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2),56-61.

Dinç, A.(2000). Örgütlerde Karar Verme ve Problem Çözme Süreçlerinde Yaratıcı Düşüncenin Yeri ve Önemi”; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; İstanbul, 2000

Güçlü, N.(2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri, Milli Eğitim Dergisi, sayı 160,

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/guclu.htm

Heppner, P., Petersen, C.H. (1982). The Development and Implications of a Personal Problem Solving Inventory; Jornal of CounselingPsychology, 29(1), 66-75.

Ittenbach,C., Harrison, P.L. (1998). Predicting Ego-Strenght from Problem Solving Ability in College Student” Reports-Reseach.

Koberg, D., Bagnall, J. (1981). The Universal Traveler. Kaufman, Inc. 95 First Street, California, 94022.

Kuru E., Karabulut EO. (2009) Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 441-458

Kuru, E. (2001). Kinestetik Zeka ve Beden Eğitimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 217-229.

Niyazi, K. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 3.Baskı; Bilim Yayınevi, Ankara.

Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.

Saban, A. (2001) Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitimi, Ankara.

Savaşır I., Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler;Türk Psikologları Derneği Yayınları No:9; Ankara.

Saygılı, H. (2000). Problem Çözme Becerisi ile Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Tuğrul, B., Duran E. (2003). Her Çocuk Başarılı Olmak İçin Bir Şansa Sahiptir:Zekanın Çok Boyutluluğu ve Çoklu Zeka Kuramı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 24: 224-233

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, İstanbul, 1992
DOI: https://doi.org/10.14687/10.14687/jhs.v14i1.4301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Journal of Human Sciences

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.